Obchodní podmínky, záruky

Dodací podmínky | Záruka

     

Všeobecné záruční podmínky

Tyto záruční podmínky se vztahují na veškeré zboží prodávané firmou Lesa - Alexandra Kalitičová a vyjadřují všeobecné zásady poskytování záruk na toto zboží. Délka poskytované záruky na jednotlivé typy výrobků je uvedena v záručním listě dodávaném se zbožím.

Firma Lesa - Alexandra Kalitičová ručí za to, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti uvedené v návodu k obsluze a v certifikátu, a to za předpokladu, že výrobek bude užíván způsobem, který výrobce stanovil v návodu k obsluze.

U kotlů, kde je výrobcem předepsáno uvedení kotle do provozu smluvní servisní firmou, smí uvedení kotle do provozu, provedení pravidelné údržby a prohlídky kotle a odstranění případné vady provést pouze servisní mechanik některé ze smluvních servisních firem uvedených v seznamu dodávaném jako základní příslušenství ke kotli. Servisní mechanik, při uvádění kotle do provozu, i při provádění pravidelné údržby a prohlídky kotle, provede všechny činnosti podle platných předpisů vztahujících se k danému zařízení. Dále provede všechny činnosti předepsané v návodu k obsluze, zejména odzkoušení ovládacích a zabezpečovacích prvků a řádné seznámení spotřebitele s obsluhou kotle.

Spotřebitel uplatňuje případné reklamace u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě (servisní firma, která uvedla kotel do provozu), který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Každá reklamace musí být uplatněna neprodleně po zjištění závady.

Při uplatnění reklamace je spotřebitel povinen předložit řádně vyplněný záruční list, doklad o zaplacení výrobku a fakturu za instalaci a uvedení kotle do provozu.

Pokud se jedná o reklamaci náhradního dílu, je spotřebitel povinen předložit doklad o zaplacení tohoto dílu. Záruka na ND je 24 měsíců od data prodeje.

V případě reklamace kotle, u kterého je výrobcem předepsáno uvedení kotle do provozu smluvní servisní firmou, je spotřebitel povinen rovněž předložit doklad o provedení a zaplacení uvedení kotle do provozu smluvním servisem.

Pro záruky je nutné zaslat potvrzený odpovědní lístek na adresu výrobce do 30 dnů od uvedení kotle do provozu. Při přepravě a skladování kotle musí být dodržovány pokyny uvedené na obalu. Pro opravy se smí použít jen originální součástky. Firma Lesa - Alexandra Kalitičová si vyhrazuje právo rozhodnout, zda při bezplatném provedení opravy vymění nebo opraví vadný díl. Díly vyměněné v záruční době se stávají majetkem firmy Lesa. Firma Lesa - Alexandra Kalitičová  poskytuje záruku na výrobky, které byly prodány oficiální cestou, tj. autorizovaným distributorem firmy Lesa - Alexandra Kalitičová. Pokud zákazník koupí výrobek, který nebyl dovezen oficiální cestou nebo si výrobek sám přiveze, je povinností prodejce mu poskytnout záruční podmínky dle občanského zákoníku. Oficiální cesta dovozu je dána jazykovou mutací záručního listu. Pro uznání záruky musí být u výrobku originální záruční list v jazykové mutaci dané země vydaný oficiálním dovozcem.
Nárok na bezplatné provedení opravy v záruce zaniká:

 • Při porušení záručních podmínek.
 • Nejsou-li při reklamaci předloženy příslušné doklady – viz výše.
 • Když schází označení výrobním číslem, data kódem nebo je výrobní číslo nebo data kód nečitelný – netýká kotlových těles.
 • Při nedodržení pokynů výrobce uvedených v návodu.
 • Jedná-li se o opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním.
 • Vznikla-li vada z důvodu nedodržení předpisů, norem a pokynů v návodu k obsluze při instalaci kotle nebo při provozu.
 • Vznikla-li vada zásahem do kotle v rozporu s pokyny v návodu k obsluze nebo v rozporu se záručními podmínkami.
 • Jedná-li se o vady výměníků, čerpadel, trojcestných ventilů a jiných částí hydraulických okruhů a podobně, které jsou způsobeny zanesením nečistotami z otopného systému vodovodního řadu.
 • Jedná-li se o vadu kotlového tělesa u kotlů s připojením II. zdroje, vzniklou v důsledku provozu kotle bez zařízení pro odvod přebytečného tepla v případě přetopení, instalace chladicí smyčky nebo jiného odpovídajícího zařízení. Chladicí smyčka musí být nainstalována podle pokynů v návodu k instalaci a obsluze kotle a musí vykazovat správnou funkci.
 • V případě vad nebo škod vzniklých při přepravě.
 • V případě vad nebo škod vzniklých živelní pohromou či jinými nepředvídatelnými jevy.

Spotřebitel svým podpisem na přední straně záručního listu potvrzuje, že instalovaný výrobek nevykázal při uvedení do provozu žádnou vadu, obdržel návod k obsluze a že byl seznámen s obsluhou a údržbou kotle a záručními podmínkami.


Kontaktní údaje pro uplatnění případných reklamací u výrobce:

Lesa - Alexandra Kalitičová, Větrná 65, 390 03 Tábor-Náchod
tel: 381 253 311, mob: 777 253 328, e-mail: lesa@lesatherm.cz


Platnost od 1.1.2009

Všeobecné dodací podmínky

pro sortiment firmy Lesa - Alexandra Kalitičová

 1. Objednávka zboží
  • Odběratel objednává zboží výhradně písemnými objednávkami, které odesílá na adresu Lesa- Kalitičová Alexandra, Větrná 65, 390 03 Tábor - Náchod, eventuálně zasílá e-mailem na adresu lesa@lesatherm.cz.
  • Na všech objednávkách zaslaných uvedenými způsoby je nutno uvést předepsané náležitosti – tj.:
   - identifikační údaje - adresa firmy, adresa fakturace, IČ, DIČ, adresa místa dodání,
   - požadované datum dodání,
   - způsob odběru (např. osobní odběr, smluvní přeprava, …),
   - číslo výrobku dle platného ceníku výrobků značky LESA,
   - množství v ks.
  • Řádně vyplněná objednávka je dodavatelem zavedena do systému a její potvrzení je zasláno na adresu odběratele. Dodavatel je oprávněn odmítnout akceptaci objednávky z důvodu nedostatečné výrobní nebo skladové kapacity.
 2. Ceny
  • Veškeré ceny, které jsou uvedeny v ceníku výrobků firmy Lesa - Alexandra Kalitičová (dále jen dodavatel), jsou ceny v českých korunách alternativně s a bez DPH. Sazba DPH se řídí platnými zákonnými předpisy. Ceny se rozumí jako cena franko rampa dodavatele.
  • Ceny jsou platné vždy od data vydání ceníku, jejich platnost zaniká vydáním ceníku nového. Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoli rozhodovat o změnách cen.
 3. Způsob úhrady ceny za dodané zboží
  • Odběratel bez úvěrového limitu Odběratel, který dosud není evidován v účetním systému dodavatele, nebo který nemá u dodavatele úvěrový limit, může zboží odebrat pouze na základě bezhotovostní platby předem nebo na základě hotovostní platby v pokladně dodavatele.
  • Odběratel, který má úvěrový limit u dodavatele nebo uzavřenou dohodu o spolupráci bez úvěrového limitu Odběratel, kterému byl dodavatelem poskytnut úvěrový limit, nebo který má uzavřenou dohodu o spolupráci, uhradí cenu na základě faktury dodavatele, a to za těchto podmínek:
  • Dodavatel vystaví za dodávku zboží fakturu s náležitostmi daňového dokladu a tu zašle nejpozději do tří pracovních dní po uskutečnění dodávky zboží.
  • Faktury za dodávky zboží firmy Lesa - Alexandra Kalitičová  jsou splatné podle platební podmínky, která je součástí faktury.
  • Odběratel je povinen fakturovanou částku uhradit na účet firmy Lesa, číslo účtu: 78-1494480247/0100 u Komerční banky, a.s., Tábor. Při každé platbě musí uvést variabilní symbol, jímž je číslo placené faktury; je-li u platby uveden chybně variabilní symbol nebo není-li uveden vůbec, platí, že platba nebyla uskutečněna.
  • Datem splatnosti se rozumí den připsání částky na účet dodavatele.
  • Do doby úhrady faktury zůstává zboží ve vlastnictví dodavatele a odběratel za něj odpovídá jako skladovatel. Pokud odběratel neuhradí cenu zboží ve lhůtě do 30 dnů po splatnosti kupní ceny, je povinen zboží bez dalšího prodlení ihned vrátit. Odběratel nesmí vázat úhradu kupní ceny dodavateli na prodej dodaného zboží dalším osobám, nebo na dobu po jeho zpracování v jím prováděném díle nebo zaplacením dalším odběratelem. Pokud odběratel nesplní podmínku úhrady kupní ceny, je dodavatel oprávněn si vlastní zboží dodané odběrateli odebrat z místa, kde je má odběratel uskladněno. Odběratel výslovně prohlašuje, že uděluje dodavateli souhlas se vstupem do takových míst.
  • Pokud odběratel nedodrží datum splatnosti uvedené na faktuře nebo dohodnuté obchodní podmínky, vyhrazuje si dodavatel právo na zastavení dalších dodávek zboží.
  • V případě prodlení a pozdního zaplacení faktury je odběratel v souladu s ust. § 369 obchodního zákoníku povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 10 % p.a. do zaplacení.
  • Uplatnění reklamace podle článku 6 těchto Všeobecných dodacích podmínek nemá vliv na závazek odběratele uhradit celou fakturovanou částku, přičemž platí, že v případě kladného vyřízení reklamace bude částka týkající se reklamovaného zboží odběrateli dodavatelem dobropisována.
  • Odběratel je povinen poskytnout dodavateli součinnost pro stanovení úvěrového limitu, zejména předat finanční výkazy a informace o své finanční situaci.
  • V případě, že odběratel překročil úvěrový limit, který má u dodavatele, nebo má dodavatel vůči odběrateli pohledávky po splatnosti, je dodavatel oprávněn podmínit přijetí další objednávky dostatečným zajištěním pohledávek (např. poskytnutím bankovní záruky, podpisem směnky).
 4. Dodání zboží
  • Dodavatel realizuje dodávku zboží v termínech, lhůtách a na místa sjednané v objednávce; termín určený odběratelem v objednávce není pro dodavatele závazný. Dílčí dodávky jsou přípustné. Akceptována je pouze firemní nebo fakturační adresa, pokud není ujednáno jinak.
  • Místem předání a převzetí zboží je rampa skladu dodavatele.
  • Na vyžádání odběratele zajišťuje dodavatel prostřednictvím smluvního přepravce dopravu zboží do skladu odběratele. Náklady na tuto dopravu hradí odběratel dle ceníku přepravného, není-li v obchodních podmínkách dohodnuto jinak. Zboží je dodáno řádně, je-li dodáno na místo, tedy na adresu uvedenou v objednávce. Dodavatel nenese odpovědnost za chyby v dodávce, které mohou vzniknout v důsledku nedostatečného určení místa, kam má být zboží dodáno.
  • Odběratel musí zabezpečit včasnou informaci (nejpozději v den objednávky) pro dodavatele o podmínkách dodání zboží do jeho skladu (dopravní omezení, pracovní doba skladu, apod.).
 5. Přejímka a reklamace zboží
  • Zboží se přejímá po kartonech a paletách, přičemž se kontroluje jejich počet a neporušenost. Zboží přejímá a převzetí zboží je oprávněna potvrdit zplnomocněná osoba odběratele nacházející se v místě uvedeném v objednávce jako místo určení dodávky. Platí, že každá osoba nacházející se v místě dodávky je oprávněna zboží převzít a převzetí zboží potvrdit. Dodavatel nebo smluvní přepravce není povinen ověřovat oprávnění osob zboží převzít a převzetí zboží potvrdit. V případě sporu, není-li prokázán opak, platí, že smluvní přepravce dodal zboží na místo určené odběratelem.
  • Rozdíly v počtu dodaných kartónů nebo reklamace poškozených a z toho důvodu nepřevzatých kartónů je nutné provést pouze při přejímce zboží; pozdější reklamace množství kartonů a jejich poškození jsou možné pouze na základě dohody stran. Zjištěné závady odběratel jasně a srozumitelně vyznačí na poslední straně dodacího listu dodavatele a všechny poznámky na dodacím listě musí být potvrzeny řidičem. Na základě takto zaznamenaných příslušných množstevních rozdílů, potvrzených jak odběratelem, tak i řidičem, bude vystaven dobropis na chybějící, případně vrácené zboží nebo vyfakturováno navíc dodané zboží. Pozdější reklamace neúplných dodávek jsou vyloučeny a nebudou dodavatelem uznány.
  • Ostatní reklamace zboží (skryté závady) je odběratel povinen oznámit dodavateli bez zbytečného odkladu písemně (nejpozději do 5 dní po datu dodávky) reklamačním listem na adresu: firmy Lesa - Alexandra Kalitičová, Větrná 65, 390 03 Tábor - Náchod.
  • Reklamační list musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
  • • číslo dodacího listu (faktury), ke kterému se reklamované zboží vztahuje,
   • druh a množství reklamovaného zboží,
   • popis druhu reklamace, případně popis pravděpodobné příčiny reklamované vady,
   • podpisy dvou svědků přítomných při zjištění závady.
  • Reklamaci osobně ověří obchodní zástupce dodavatele a vystaví o této skutečnosti písemné potvrzení. Na základě tohoto písemného potvrzení je odběratel povinen reklamované zboží vrátit dodavateli, pokud nebylo dohodnuto jinak. Reklamované zboží musí zákazník vrátit v originálních obalech dodavatele.
 6. Kvalita zboží a záruka
  • Dodávané zboží splňuje svým obsahem, parametry i balením ukazatele stanovené právními předpisy. Dodavatel ručí za kvalitu dodávaného zboží během záruční lhůty, za předpokladu dodržení předepsaných podmínek odběratelem. Všechny výrobky musí být uvedeny do provozu autorizovanou smluvní servisní firmou. Na všechny spotřebiče dodavatele bylo vydáno „Prohlášení o shodě“.
  • Dodavatel poskytuje na dodávané výrobky elektrokotle Cuk záruční lhůtu 36 měsíců (u ostatního zboží je záruční doba 24 měsíců, není-li uvedeno v záručním listě jinak), která se počítá od data uvedení výrobku do provozu. Podmínkou je uvedení do provozu pověřenou servisní firmou. Pro uznání záruky musí být předložen řádně vyplněný záruční list a doložení provedení pravidelné roční servisní prohlídky. Při uplatnění reklamace musí být dodržen postup, který je uveden v záručním listě.
  • Záruka se nevztahuje na případy, kdy výrobky nebyly uvedeny do provozu pověřenou servisní firmou, kdy závady vznikly v důsledku nevhodného použití výrobku, přepravou nebo mechanickým poškozením, nedodržením návodu pro instalaci, nedostatečnou nebo chybnou obsluhou, dále na závady plynoucí z chybné nebo nedostatečné údržby a na poškození a závady vzniklé vnějšími vlivy (například vlhkem, elektrickým přepětím, mrazem, prachem, chemickými nebo mechanickými usazeninami na výrobku).
 7. Ostatní
  • Pokud má odběratel s dodavatelem uzavřenou smlouvu upravující vzájemnou obchodní spolupráci, platí tyto dodací podmínky podpůrně, tj. v případě, že není dohodnuto jinak, obchodní vztahy se řídí těmito podmínkami.
  • Otázky, které neupravují tyto dodací podmínky ani smlouva mezi odběratelem a dodavatelem, jsou řešeny dle Obchodního zákoníku.
  • Pro případ soudního sporu z dodavatelsko-odběratelských vztahů mezi kupujícím a prodávajícím řídících se těmito všeobecnými dodacími podmínkami o koupi zboží se místní příslušnost obecného soudu účastníků upravuje s odvoláním na ust. § 89a občanského soudního řádu tak, že v obchodních věcech je místně příslušným obecným soudem prvního stupně obecný soud prodávajícího, pokud zákon pro určité specifické případy nestanoví výlučnou příslušnost soudu jiného.
  • Odběratel se s těmito všeobecnými podmínkami seznámil, výslovně s nimi souhlasí a zná je.